VYKDOMOS PROGRAMOS

Socialinio mąstymo socialinių tyrinėtojų programa

„Mes – mąstytojai“

Programa skirta ikimokyklinio bei pradinio  mokyklinio amžiaus vaikams socialinio mąstymo ir socialinių problemų sprendimo įgūdžiams ugdyti.

Socialinio mąstymo metodas yra pagrįstas mintimi, kad nuoseklus ugdymas vykdomas, apibūdinant ir demonstruojant konkrečias koncepcijas per organizuotą žaidimą.

Programa mokoma per 4 vaikų – Evano, Elės, Džesio ir Molės – patirtį, jiems patenkant į įvairius nuotykius, kurie aprašomi pasakojimų knygelėse.

Kiekviename skyriuje pristatoma konkreti socialinio mąstymo koncepcija ir pateikiamas vienas iš žodyno terminų.

Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa

„Kimochis“

Tai integruojama socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa, skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Programa padeda vaikams įgyti žinių  ir įgūdžių, kurie reikalingi, kad galėtume suprasti bei valdyti savo emocijas, globoti ir rūpintis kitais, kurti tvirtus santykius, priimti atsakingus sprendimus ir konstruktyviai spręsti keblias situacijas.

Šie įgūdžiai būtini siekiant gerų mokymosi rezultatų mokykloje, kuriant pozityvius tarpusavio santykius bei lavinant emocinį intelektą.

     
2018 m. liepos 9 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus A.Bartulio pritarimu, 2018 metų rugpjūčio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-33 patvirtinta atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa „Vaivorykštės keliu“. 

Ikimokyklinio ugdymo principai – tautiškumo, humaniškumo ir integralumo. Įstaigos bendruomenės siekis – laimingas, sėkmingai besiugdantis šiaulietis.

Iki 2018 metų įstaigoje ankstyvasis ir ikimokyklinis ugdymas vyko vadovaujantis 2007 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“  pedagogų sukurta ugdymo programa „Vaivorykštės keliu“.

Programos uždaviniai – puoselėti tautinį identitetą, diegti dvasines vertybes, skatinti domėjimąsi supančia  aplinka, ugdyti asmenybę, pasirengusią padėti kitam.

Pagal šią programą ugdomos penkios vaikų kompetencijos: socialinė, sveikatos saugojimo ir stiprinimo, pažinimo, komunikavimo, meninė.

 

 

 

 

„Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“

Programa skiriama 5-7 metų vaikams. Priešmokyklinio ugdymo  tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

  DSCF3902

 

„Gyvenimo įgūdžių ugdymas“
 

Šiame leidinyje, remiantis „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“ ikimokyklinukams, parengti pratimai, ugdantys įvairius gebėjimus, atitinkančius šio amžiaus tarpsnio vaikų gyvenimo ypatumus.Pratimai suskirstyti pagal vystymosi sritis: savimonė, priklausymas grupei, teisės ir atsakomybė, kasdienės situacijos ir rizikos situacijos.

  DSCF3906

 

„Zipio draugai“
Nuo 2002 metų keturios l.d. pedagogės papildomai dirba pagal tarptautinę ugdymo programą, kuri skirta 5-7 metų vaikams. Jos tikslas pagerinti emocinę vaikų savijautą padedant jiems įgyti socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų. Šią programą parengė organizacija „Befrienders International“, o dabar vykdo tarptautinė organizacija „Partnership for Children“. Lietuvoje programą įgyvendina Viešoji įstaiga „Vaiko labui“, bendradarbiaudama su ŠMM, Jaunimo psichologinės paramos centru, Švietimo plėtotės centru.

   

 

„Žmogiškųjų vertybių ugdymas“
1988 m. atsidarius įstaigai lopšelio-daržėlio pedagogai pasirinko etninio ugdymo veiklos plėtojimo kryptį, puoselėjančią etnokultūros paveldą, derinant su šiuolaikinio gyvenimo tradicijomis ir vertybėmis. Norint geriau įgyvendinti pasirinktos krypties tikslus 1998 m. sukurta programa „Žmogiškųjų vertybių ugdymas“. Siekdami kokybiškesnės etnokultūrinės veiklos plėtotės 2004 m. pradėjome bendradarbiauti su Šiaulių miesto Kultūros centro Etninės kultūros skyriumi. Kartu vykdome edukacinę programą „Saulės ratas“, kuri apima kalendorinį metų ciklą, tradicinius papročius, apeigas, muzikinį folklorą, amatus.

   

 

Sveikos gyvensenos ugdymo programa „Vaikų darželis“
Įstaiga įsijungusi į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą ir vykdo sveikos gyvensenos ugdymo programą, kurios pagrindinis tikslas išugdyti vaikus būti atsakingais už savo sveikatą, tvirtai suvokiančiais sveikatą jų gyvenime. Kelinti metai iš eilės vykdoma „Dantų ėduonies profilaktika“ programa.

   DSCF1342

 


„Aš ir mokykla“

Projektą vykdome  bendradarbiaudami  su „Gytarių“ ir „Sandoros“ progimnazijomis. Programa skirta palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymo darželyje prie kryptingo ugdymo mokykloje. Sutrumpinti būsimųjų pirmokų adaptaciją.

Projektas „Aš ir mokykla“ ypatingas dar ir tuo, kad jame dalyvauja priešmokyklinių grupių pedagogės, pradinių klasių mokytojos ir tėvai. Šių trijų grandžių atviras, glaudus bendradarbiavimas padės sudaryti didesnes ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo perimamumo bei tęstinumo galimybes.

  DSCF2835

 

„Sveikatos želmenėliai“

Nuo 2004 m. lopšelyje-darželyje „Eglutė“ įtrauktas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą „Sveikatos želmenėliai“, vykdo formalios vaikų sveikatos ugdymo projektą „Aš noriu augti sveikas“. Ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius didelę reikšmę turi teisingas sveikatos, kaip vertybės supratimas. Projekte daug dėmesio skiriama vaikų sveikai gyvensenai, bendrajai kūno higienai, savisaugai. Sveikos gyvensenos mokome nuosekliai ir planingai keldami tokius uždavinius:

Pagerinti emocinę vaikų savijautą, padedant jiems įgyti socialinių problemų bei sunkumų įveikimo gebėjimą.
Formuoti tvirtus mitybos, higienos įgūdžių laikymosi pagrindus darželyje, siekti tęstinumo principo šeimoje.
Tenkinti ir žadinti visų darželio ugdytinių vidinį poreikį judėti, pažinti judesį, išreikšti save judesiu.


„Saulės ratas“
Nuo 2004 m. pagal edukacinę programą dalyvaujame Šiaulių miesto projekte. Tai informacinių, teorinių, praktinių seminarų, įvairių praktinių kursų bei kitokių veiklos formų programa ugdymo įstaigų vadovams ir užklasinio darbo organizatoriams, pedagogams, folklorinių ansamblių ir būrelių vadovams, ugdytiniams, šeimoms bei miesto visuomenei.

Programa „Saulės ratas“ apima kalendorinių metų ciklą, tradicinius papročius, apeigas, muzikinį folklorą, amatus. Konferencijų, teorinių ir praktinių seminarų, kursų, įvairių renginių metu pateikiamos teorinės žinios ir praktinis jų pritaikymas šiuolaikinėje visuomenėje, darželyje, šeimoje.

Įgyvendinant edukacinę programą „Saulės ratas“ mūsų įstaigoje buvo suorganizuoti ir pravesti trys seminarai, miesto, apskrities, respublikos pedagogams:

 • 2004-04-08 „Velykos atbudimo metas: simbolika ir spalvos“.
 • 2004-12-09 „Jau atvažiuoja senis Kalėda“ Advento tradicijos ir papročiai ikimokykliniame ugdyme.
 • 2005-04-20 „Motinos diena: šventės kūrimas“.
 • „Saugus vaikas šeimoje, gatvėje, darželyje“

Projektas vykdomas nuo 2005 m. su 5 metų vaikais.

Dalyvauti šiame projekte paskatino noras kuo daugiau sužinoti, surinkti informacinės medžiagos apie vaikų saugumą, vaikų ir tėvų teises ir pareigas.

Dalyvaudami projekte vaikai piešė piešinius tema „Aš saugus gatvėje, kieme, šeimoje“. Ruošėme lankstinukus. Keliaukime kartu į vaikų teisių šalį , „Tėvų teisės ir pareigos“, „Saugaus eismo abėcėlė“, kūrėme piešinį-plakatą „Nė vienas vaikas neturi tapti prievartos ar karo auka“, knygeles saugaus eismo tema, l.d. „Varpelis“ dalyvavome „Šviesoforo“ šventėje, metodinėje-praktinėje konferencijoje.

Organizuojant ugdomąjį procesą lopšelyje-darželyje  svarbus tapo projektų metodas bei integruota veikla.

 

„Spalvoti Jalmaro kibirėliai“
Projektas vykdomas „Šermukšniukų“ grupėje.

Respublikinio ankstyvojo amžiaus vaikų kūrybinio projekto tikslas- ugdyti gebėjimą ankstyvojo amžiaus vaikams pažinti spalvas bei išmokti jas atskirti ir įvardyti.

  DSC05480

 

„Močiutės skrynią pravėrus“
Dalyviai: lopšeliai-darželiai „Eglutė“ ir „Žirniukas“.
Uždaviniai: Skatinti ugdytis tautinę savimonę, pažinti ir perimti tautos kultūrą, tradicijas, papročius. Domėtis liaudies tautosaka, dainomis, lietuvių liaudies raštais, ornamentika.
Apibendrinimas: Organizuojami adventiniai pavakarojamai, šeimos šventės, tradiciniai žaidimai, lopšinės, velykinės pramogos. Kaupiama tautosaka, organizuojamas paukščių sugrįžimo šventės, amatų dienų pramogos.

  DSCF2193

 

Projektas „Kaip zebras Zimbardas pievoje pasaką surado“

Dalyviai: „Kaštoniukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupės.
Respublikinio ikimokyklinio amžiaus vaikų literatūrinio kūrybinio projekto tikslas: kartu su vaikais siekti kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos ir kūrybinio džiaugsmo.

 

  DSCF0998

 

„Gamta mūsų namai“
Dalyviai: 2-6 m. vaikai „Pagrandukų“, „Spanguoliukų“, „Pelėdžiukų“, „Klevukų“ grupės. Tikslas: sudominti vaikus juos supančia aplinka, ugdyti atsakomybę už gėlelės ar medelio išsaugojimą.
Sudaryti sąlygas ir galimybes stebėti gamtą, eksperimentuoti, tyrinėti jos reiškinius. Organizuojamos veiklos grupėse bei lauke, renkama ir kaupiama medžiaga apie paukščius, gyvūnus, medžius. Buvo surengta vaikų augintinių parodėlė, piešinių konkursas „Mano medis“, eilėraščių konkursas „Aš noriu gražios Lietuvėlės, skaidrių ežerėlių“, akcija „Pasodink medelį“.

Papildomojo ugdymo užsiėmimai

 • Lopšelyje-darželyje vyksta šie užsiėmimai:
 • Šokiai.
 • Dainavimas.
 • Sportas.
 • Anglų kalbos pradmenų ugdymas 5-7 metų vaikams.

„Eglutės“ darželio meninio ugdymo pedagogė papildomai dirba su gabiais muzikai vaikais, ruošdamasi tradiciniam kasmetiniam dainorėlių koncertui ir kitoms veikloms organizuojant etnokultūros renginius.

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi galimybės
Tenkinant specialiuosius vaikų ugdymosi poreikius, lopšelio-darželio pedagogai
SIEKIA:

 • Laiku išsiaiškinti vaikų ugdymo(si) sunkumus, jų priežastis.
 • Numatyti palankiausius ir tinkamiausius ugdymo(si) metodus ir būdus, įgaliojančius tenkinti vaikų specialiuosius poreikius.
 • Talkinti tėvams sprendžiant problemas, su kuriomis susiduria jų vaikas.
 • Padėti ugdytiniams optimaliausiai (pagal gebėjimus) pasirengti mokyklai.

 

DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

 • Savo darbą organizuoja vadovaudamasi Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-319 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
 • Mokslo metų pradžioje išsiaiškina ir aptaria vaikų raidos sutrikimus, jų pasiskirstymą pagal amžiaus tarpsnius, numato darbo galimybes.
 • Logopedės teikimu svarsto ir tvirtina vaikų, turinčių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, lankysiančių tais mokslo metais kalbos ugdymo pratybas, sąrašą.
 • Aptaria vaikų, turinčių spec. poreikių, ugdymo(si) pokyčius.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą vaiko ugdymo klausimais.
 • Konsultuojasi su PPT specialistais.

GRUPĖS AUKLĖTOJOS:

 • Stebi ugdytinius, informuoja darželio vaiko gerovės komisiją apie vaikų patiriamus sunkumus.
 • Diferencijuotai taiko įvairius ugdymo metodus ir būdus.
 • Nuolat informuoja tėvus apie vaiko pasiekimus ir patirtas nesėkmes.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

LOGOPEDAS:
Savo darbą organizuoja remdamasis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-1228 „
Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“

Įstaigoje dirba logopedas ekspertas.

 • Logopedas tiria ir įvertina darželio ugdytinių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos išsivystymo lygį.
 • Teikia rekomendacijas tėvams bei pedagogams dėl vaiko kalbos sutrikimų šalinimo ir kalbos ugdymo.
 • Organizuoja kalbos ugdymo pratybas.
   

Per kasdieninę veiklą logopedas geba sukurti palankų mikroklimatą, teikiantį ne tik džiugias teigiamas emocijas, bet ir žadinantį kalbos plėtotę. Logopedinės pratybos organizuojamos per įvairius žaidimus, todėl ugdytiniams jos itin patrauklios, teikia daug džiaugsmo.

 

Informacija atnaujinta — 2022/01/07 << ATGAL

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2022 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS