VYKDOMOS PROGRAMOS

UGDYMO PROGRAMA:

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą ,,Vaivorykštės keliu“. 2018 m. liepos 9 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus A. Bartulio pritarimu,  programa patvirtinta 2018 metų rugpjūčio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-33.

Į UGDYMO(SI) PROCESĄ INTEGRUOJAMOS PROGRAMOS:

 • Emocinio ugdymo programa „Kimochiai“
 • Socialinio mąstymo socialinių tyrinėtojų programa „Mes – mąstytojai“
 • Sveikatos stiprinimo programa „Sveikas aš, mama ir tėtis“
 • Olimpinių vertybių ugdymo programa „Olimpinė karta“
 • Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo programa 
 • Šviečiamoji gyvulininkystės programa

PROJEKTAI:

 • Etninio ugdymo projektas „Močiutės skrynią pravėrus“
 • Ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas „Sveikatiada“
 • „Futboliukas“
 • „Lietuvos mažųjų žaidynės“
 • „Sveikata visus metus“
 • „Žaidimai moko“
 • „Aš ir mokykla“

Papildomojo ugdymo užsiėmimai

 • Lopšelyje-darželyje vyksta šie užsiėmimai:
 • Šokiai.
 • Dainavimas.
 • Sportas.
 • Anglų kalbos pradmenų ugdymas 4-5 metų vaikams.

„Eglutės“ darželio meninio ugdymo pedagogė papildomai dirba su gabiais muzikai vaikais, ruošdamasi tradiciniam kasmetiniam dainorėlių koncertui ir kitoms veikloms organizuojant etnokultūros renginius.

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi galimybės
Tenkinant specialiuosius vaikų ugdymosi poreikius, lopšelio-darželio pedagogai
SIEKIA:

 • Laiku išsiaiškinti vaikų ugdymo(si) sunkumus, jų priežastis.
 • Numatyti palankiausius ir tinkamiausius ugdymo(si) metodus ir būdus, įgaliojančius tenkinti vaikų specialiuosius poreikius.
 • Talkinti tėvams sprendžiant problemas, su kuriomis susiduria jų vaikas.
 • Padėti ugdytiniams optimaliausiai (pagal gebėjimus) pasirengti mokyklai.

DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

 • Savo darbą organizuoja vadovaudamasi Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-319 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
 • Mokslo metų pradžioje išsiaiškina ir aptaria vaikų raidos sutrikimus, jų pasiskirstymą pagal amžiaus tarpsnius, numato darbo galimybes.
 • Logopedės teikimu svarsto ir tvirtina vaikų, turinčių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, lankysiančių tais mokslo metais kalbos ugdymo pratybas, sąrašą.
 • Aptaria vaikų, turinčių spec. poreikių, ugdymo(si) pokyčius.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą vaiko ugdymo klausimais.
 • Konsultuojasi su PPT specialistais.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS:

 • Stebi ugdytinius, informuoja darželio vaiko gerovės komisiją apie vaikų patiriamus sunkumus.
 • Diferencijuotai taiko įvairius ugdymo metodus ir būdus.
 • Nuolat informuoja tėvus apie vaiko pasiekimus ir patirtas nesėkmes.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

LOGOPEDAS:
Savo darbą organizuoja remdamasis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-1228 „
Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“

Įstaigoje dirba logopedas ekspertas.

 • Logopedas tiria ir įvertina darželio ugdytinių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos išsivystymo lygį.
 • Teikia rekomendacijas tėvams bei pedagogams dėl vaiko kalbos sutrikimų šalinimo ir kalbos ugdymo.
 • Organizuoja kalbos ugdymo pratybas.
   

Per kasdieninę veiklą logopedas geba sukurti palankų mikroklimatą, teikiantį ne tik džiugias teigiamas emocijas, bet ir žadinantį kalbos plėtotę. Logopedinės pratybos organizuojamos per įvairius žaidimus, todėl ugdytiniams jos itin patrauklios, teikia daug džiaugsmo.

 

Informacija atnaujinta — 2022/11/22 << ATGAL

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2024 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS