Ugdymo turinio atnaujinimas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras 2023 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1142 patvirtintino ikimokyklinio ugdymo programos gaires, kuriomis remiantis bus atnaujinta lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa. 

Gairėse nubrėžtos esminės ikimokyklinio ugdymo programos kūrimo ir atnaujinimo kryptys. Jos skirtos ikimokyklinio ugdymo pedagogams, savarankiškai kuriantiems kokybišką, vaiko poreikius atliepiantį ugdymo turinį. Gairėse pateikiami esminiai susitarimai dėl vaikų iki 6 metų ugdymo(si) programos, jos kūrimo ir atnaujinimo krypčių, apimančių požiūrį į vaiką ir jo ugdymąsi vaikystėje, ikimokyklinio ugdymo(si) tikslą, vaikų pasiekimų sritis, visuminį, žaidimu ir patirtine veikla grindžiamą ugdymo(si) procesą, ugdymo(si) kontekstus, sritis ir vaikų ugdymosi pažangos stebėseną.

Susitarimai, koks turėtų būti ikimokyklinio ugdymo turinys ir perspektyva, priimti vadovaujantis naujausia vaiko ir vaikystės samprata, grindžiami įtraukiojo ugdymo ir universalaus dizaino ugdymuisi prieiga, jais siekiama užtikrinti horizontalią ir vertikalią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio dermę.

Gairėse pateikiamos rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms kuriant vaikams ir jų aplinkai geriausiai tinkančią ugdymo(si) programą, kuri dera su šalies švietimo prioritetais ir naujausiomis švietimo tendencijomis. Gairės nėra centralizuota programa ikimokyklinį ugdymą organizuojančioms švietimo įstaigoms.

Ikimokyklinio ugdymo programos gairės parengtos NŠA įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“, dokumentą rengė Lietuvos mokslininkų ir praktikų grupė, vadovaudamasi svarbiausiais ikimokyklinio ugdymo principais: vaiko ugdymo(si) ir priežiūros vienovės, jo raidos ir ugdymo(si) dermės, sociokultūrinio kryptingumo, integralumo, įtraukties.

Gairių projektas buvo aptartas su Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų ir Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų asociacijų atstovais, pristatytas švietimo bendruomenei ir visiems, kuriems rūpi ikimokyklinis ugdymas.

Pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą pradėsime dirbti 2025 m. rugsėjo 1 d. 

Informacija atnaujinta — 2024/01/24 << ATGAL

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2024 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS