TEIKIAMA PAGALBA

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams.

Įstaigoje yra logopedo kabinetas:

 

 • su vaikais dirba eksperto kvalifikacinę kategoriją turintis logopedas. Jis tiria ir įvertina darželio ugdytinių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos išsivystymo lygį;
 • profilaktiškai tikrina vaikų kalbą, skiria logopedines pratybas vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacinius sutrikimus. Konsultuoja tėvus atlieka prevencinį darbą.

 

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi galimybės

Tenkinant specialiuosius vaikų ugdymosi poreikius, lopšelio-darželio pedagogai siekia:

 

 • laiku išsiaiškinti vaikų ugdymo(si) sunkumus, jų priežastis;
 • numatyti palankiausius ir tinkamiausius ugdymo(si) metodus ir būdus, įgaliojančius tenkinti vaikų specialiuosius poreikius;
 • talkinti tėvams sprendžiant problemas, su kuriomis susiduria jų vaikas;
 • padėti ugdytiniams optimaliausiai (pagal gebėjimus) pasirengti mokyklai.

 

 Veikia vaiko gerovės komisija

Paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir atlikti kt. funkcijas.

Funkcijos:

 • vertina lopšeliodarželio ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis ir teikimo formas.
 • rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaiko saugumu, vaikų atskirties mažinimu.
 • analizuoja smurto, patyčių atvejus, teikia rekomendacijų pedagogams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas.
 • teikia rekomendacijas pedagogams ir tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (PPT).
 • siūlo įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas.
 • inicijuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje.

 

 • logopedės teikimu svarsto ir tvirtina vaikų, turinčių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, lankysiančių tais mokslo metais kalbos ugdymo pratybas, sąrašą;
 • aptaria vaikų, turinčių spec. poreikių, ugdymo(si) pokyčius;
 • konsultuoja tėvus (globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą vaiko ugdymo klausimais;
 • konsultuojasi su PPT specialistais

 

 

Pirmininkė: Jūratė Trepkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai: Sigita Denikytė, logopedė ekspertė, pedagogai, dirbantys su 3-6 metų vaikais.

Informacija atnaujinta — 2020/02/12 << ATGAL

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2023 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS