PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

ATLYGINIMO DYDIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ

 • Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 10 Eur.

 • Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

  • už patiekalų gamybą – 0,58 Eur;

  • už produktus.

Grupės ir maitinimų skaičius

1

maitinimas (pusryčiai arba pavakariai)

1

maitinimas (pietūs)

2

maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė)

3

maitinimai (pusryčiai, pietūs, vakarienė)

Dydis eurais

Dydis eurais

Dydis eurais

Dydis eurais

Lopšelio grupės

0,61

1,24

1,85

2,47

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,70

2,10 (1,50+0,60*) nuo 2024-02-01

buvo 1,80 (1,50+0,30*)

2,80 (2,20+0,60*) nuo 2024-02-01

buvo 2,50 (2,20+0,30*)

3,50 (2,90+0,60*) nuo 2024-02-01

buvo 3,20 (2,90+30*)

Pastaba. *Darželio ir priešmokyklinėse grupėse pietų atlyginimo dydis už produktus taikomas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir pagal Savivaldybės mero potvarkiu patvirtintus nemokamo maitinimo įkainius.

Šiaulių miesto savivaldybės mero 2024 m. sausio 24 d. potvarkis Nr. M-96 „Dėl lėšų mokinių nemokamo maitinimo produktams įsigyti Šiaulių miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose dydžio nustatymo“ Plačiau skaitykite čia.

Vienos dienos atlyginimą už maitinimo paslaugas sudaro išlaidos už produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) ir patiekalų gamybą (darbuotojų, tiesiogiai susijusių su maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, maisto gaminimo kaštai: virtuvės įrangos priežiūra ir atnaujinimas, elektra, vanduo ir kitos su maisto gaminimu susijusios sąnaudos). Atlyginimas už maitinimo paslaugas yra mokamas už kiekvieną lankytą arba nelankytą ir nepateisintą dieną. Atlyginimo dydis už produktus kinta priklausomai nuo tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus. Atlyginimas už patiekalų gamybą mokamas nepriklausomai nuo pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus.

Mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos (grupinėms ugdymo priemonėms, patalynei įsigyti ir skalbti, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui įsigyti ir kt.). Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama mokymo sutartis. Individualiomis ugdymo priemonėmis vaiką aprūpina tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai).

ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS

Mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvatos taikomos vaikams, jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

Atlyginimas už maitinimo paslaugas mažinamas 50 procentų:

 •  jei šeima augina tris ir daugiau vaikų  (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);
 •  jei vienas iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) atlieka privalomąją karo tarnybą;
 •  jei vaikui nustatytas neįgalumas;
 •  jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

 •  jei tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas praneša įstaigai  ir pateikia prašymą dėl vaiko nelankymo;
 • jei šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 • jei vaikui skirtas pritaikytas maitinimas ir jis tą dieną maitinamas iš namų atsineštu maistu;
 • jei vaikas nelanko švietimo įstaigos:
 • dėl ligos;
 • tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu;
 • vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašyme, jei pageidauja lankyti švietimo įstaigą;
 • mokinių atostogų metu;
 • nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejai;
 • kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 °C, arba dėl ekstremalių įvykių;
 • kai vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų;
 • kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo arba dirba slenkančiu darbo grafiku;
 • kai vienas iš tėvų, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną, dirba nuotoliniu būdu.

Tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) atlyginimo lengvatos gali būti taikomos ir kitais Apraše nenumatytais atvejais Savivaldybės tarybos sprendimu.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmos kito mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą ir kreipiasi dėl jos.

Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) įspėjami raštu ir įpareigojami perskaičiuotą atlyginimą sumokėti per mėnesį ne ginčo tvarka.

Vaikai, augantys šeimoje, kurioje taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

Šeima, kuriai taikoma atvejo vadyba, – tai šeima, kurioje auga vaikas iki 18 metų, kuriam nustatytas pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikis ar vaiko apsaugos poreikis, ir kurioje pasireiškia socialinės rizikos veiksniai ir organizuojama bei teikiama kompleksinė pagalba.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikymas įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu, su kuriuo kitą dieną supažindinamas apskaitą tvarkantis asmuo ar įstaiga, jei apskaita perduota tvarkyti kitai įstaigai. Įstaigos vadovas tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) apie pritaikytą lengvatą raštu informuoja per 3 darbo dienas.

Atlyginimas už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Plačiau: dokumentas nuo 2022-09-01 (2023-04-01 redakcija) Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas

Informacija atnaujinta — 2024/01/31 << ATGAL

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2024 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS